Smart SME: Interhome Property บ้านแนวคิดดีกับ Builk Asia ผู้ช่วยในการบริหารธุรกิจ

Interhome Property (www.interhomeproperty.co.th) ธุรกิจรับสร้างบ้านที่ผู้อยู่อาศัยหลายคนให้ความไว้วางใจในการสร้างบ้าน ด้วยแนวคิดเรื่องบ้านประหยัดพลังงาน ที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในทุกมิติการใช้ชีวิต กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี สถาปนิกและกรรมการผู้จัดการบริษัท อินเตอร์โฮม พร้อบเพอตี้ จำกัด แรกเริ่มบริษัทแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2542 ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วน นครสวรรค์อินเตอร์โฮม ปัจจุบันมีสาขาธุรกิจรับสร้างบ้านจำนวน 9 สาขา โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครสวรรค์ ทั้งยังมีสาขาต่างจังหวัดอย่างเชียงใหม่และลำปาง

บ้านประหยัดพลังงาน ที่อยู่อาศัยช่วยรักษ์โลก

สำหรับ Interhome Property มีแนวคิดการก่อสร้างบ้านที่เน้นเป็นสำคัญคือ บ้านประหยัดพลังงาน เพราะใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมจากปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อน โ ดยเริ่มต้นออกแบบและใช้งานจริงในปี 2558 ด้วยความตั้งใจที่จะเผยแพร่แนวคิดการสร้างบ้านประหยัดพลังงานผ่านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุให้กว้างขวางมากขึ้น การเลือกวัสดุอย่างเช่น หลังคาโซล่าร์เซลล์ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยประหยัดค่าไฟจากการเลือกใช้พลังงานทางเลือก ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงานได้กว่า 50% หรือ บ้านใจดี ตอบโจทย์การอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกับการรับมือสังคมผู้สูงอายุของไทย ต่อยอกจาก "คู่มือบ้านใจดี บ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน" คู่มือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน (universal design home) ทั้งผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ไปจนถึงผู้พิการ ออกแบบบ้านเป็นมิตรกับวีลแชร์ ห้องน้ำไม่มีขั้น รวมถึงการมีอุปกรณ์อย่างมือจับช่วยพยุงในจุดต่างๆ ของบ้านที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยอย่างปลอดภัย

ในปี 2557 Interhome Property ได้ดำเนินการขอมาตรฐาน ISO9001:2008 เพื่อสร้างมาตรฐานในองค์กรให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมีมาตรฐานในด้านต่างๆ ของกลุ่มบริษัท อินเตอร์โฮม นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP) โ ดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นสมาชิกในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association) อีกด้วย

Builk Asia ผู้ช่วยคนสำคัญในการบริหารธุรกิจ

สำหรับธุรกิจรับสร้างบ้านโดยทั่วไปแล้ว หลายครั้งที่ต้องเผชิญกับปัญหาสำคัญด้านการบริหารงานก่อสร้างทั้งเรื่องของการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างไปจนถึงเรื่องการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ สำหรับ Interhome Property เองก็ต้องเจอเช่นกัน ทั้งยังรวมกับปัญหาในเรื่อของการใช้วิธีระบบบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมเอ็กเซล (excel) เพื่อคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขและการทำบัญชี โดยพนักงานเป็นผู้กรอกข้อมูลเองซึ่งอาจทำให้เกิดการผิดพลาดขึ้นได้ในบางครั้ง หรือการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอในที่ประชุมต่อผู้บริหาร วิธีการทำงานแบบเดิมทำให้กระบวนการนั้นเป็นไปด้วยความล่าช้า ทั้งข้อมูลยังไม่ครบถ้วน หรือการสั่งซื้อที่ไม่ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์กำไรได้จากการวางแผน แต่จะรู้ได้ต่อเมื่อหลังจากจบการสร้างโครงการหนึ่งๆ ไ ปแล้ว ซึ่งถ้าหากในกรณีที่งบประมาณเกินกว่าที่กำหนดไว้ก็จะเป็นผลเสียต่อการบริหารโครงการนั้นๆ

Interhome Property จึงตัดสินใจเลือกใช้ Builk Asia เข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญ เพราะ Builk มีฟังก์ชั่นในการใช้งานที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการ ตั้งแต่ช่วยวางแผนงาน ออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order: PO) การสั่งซื้อต่างๆ ก็สามารถทำใบวางบิลได้ทันที และยังสามารถควบคุมการสั่งซื้อวัสดุด้วยฟังก์ชั่นการตรวจสอบคำสั่งซื้อผ่านการแสดงข้อมูลราคากลางของวัสดุในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ก่อสร้างได้ดูราคาเพื่ออ้างอิงประกอบการคำนวณค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ยังตอบโจทย์เรื่องของการรับรู้รายได้ที่แท้จริง ทำให้การนำเสนอข้อมูลในที่ประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพราะทำได้ทันทีผ่านการออนไลน์ ผู้บริหารก็เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินงานในทุกส่วนนั้นเป็นไปด้วยความลื่นไหล การเลือกใช้ Builk ยังช่วยลดต้นทุน พนักงานสามารถทำงานได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเริ่มใช้เมื่อปีพ.ศ. 2557 ผลจากการใช้งานที่สามารถทำให้ทราบถึงต้นทุนและรายละเอียดในการก่อสร้าง ลดปัญหาความล่าช้าของเอกสาร ทำให้นำข้อมูลในการตรวจสอบราคามาตัดสินใจได้เร็วขึ้น ส่งผลให้ยอดขายของ Interhome Property เพิ่มขึ้น 20%

<< Back