Register

กรุณาเลือกกลุ่มธุรกิจ SME และ Startup ที่ท่านต้องการพบปะ

SME

ธุรกิจของคุณพร้อมสู่การแข่งขันในเศรษฐกิจยุคใหม่มากน้อยเพียงใด การปรับตัวได้ก่อนคู่แข่งย่อมมีโอกาสเป็นผู้นำ

Explore Solution

Startup

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและการขยายธุรกิจ ตลอดถึงการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับ SME เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

Register