Smart Directory

โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ โอกาสสู่ความเป็น Smart Enterprises กับ Business Solution ในการแก้ไขปัญหากว่า 100 โซลูชั่นสำหรับ SME เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ

Register

Highlight

วิสัยทัศน์ใหม่ โลกใหม่ของธุรกิจที่เรียกว่า “Startup” สู่ความหวังใหม่ในการยกระดับประเทศไทย เพื่อส่งเสริม ขับเคลื่อน และพัฒนาธุรกิจ SME สู่การเป็น Smart Enterprises ด้วย Smart Business Solution

SME

ธุรกิจของคุณพร้อมสู่การแข่งขันในเศรษฐกิจยุคใหม่มากน้อยเพียงใด การปรับตัวได้ก่อนคู่แข่งย่อมมีโอกาสเป็นผู้นำ

Explore Solution

Startup

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและการขยายธุรกิจ ตลอดถึงการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับ SME เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

Submit Profile

Smart SME Success Stories

เรื่องราวความสำเร็จจากผู้ประกอบการ SME ที่สามารถยกระดับธุรกิจสู่ Smart Enterprise ด้วยนวัตกรรมดิจิตอล

Smart SME: Carnival

Smart SME: Zoë Scarf

Smart SME: Interhome Property

Smart SME: iParty BKK

Smart Startup Success Stories

เรื่องราวความสำเร็จจากผู้ประกอบการ Startup ที่สามารถยกระดับธุรกิจสู่ Smart Enterprise ด้วยนวัตกรรมดิจิตอล

Smart Startup: OOKBEE

Smart Startup: WONGNAI

Smart Startup: BUILK

Smart Startup: SELLSUKI

Smart Startup: PRICEZA

Smart Startup: aCOMMERCE

อย่าปล่อยให้โอกาสในการยกระดับสู่ความเป็น Smart Enterprises หลุดมือ!

#SmartDirectory

Register